Algemene voorwaarden ontwikkelwerf

Algemene voorwaarden van Ontwikkelwerf, handelsnaam van de eenmanszaak Orangesoul, in deze voorwaarden aangeduid als “Ontwikkelwerf”

Artikel 1 Definities
1. Algemene Voorwaarden: het bepaalde in dit document;
2. Claim: (rechts)vordering van welke aard ook (wegens een toerekenbare
tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins);
3. Communicaties aan Opdrachtgever: alle door Ontwikkelwerf verstrekte
informatie, stukken of overige mededelingen, ongeacht de vorm waarin de
verstrekking plaatsvindt;
4. Diensten: de diensten die staan omschreven in de Opdrachtbevestiging;
5. Informatie: informatie, gegevens, stukken, materialen en instructies of
Vertrouwelijke Informatie ontvangen van opdrachtgever of van derden op
verzoek van opdrachtgever;
6. Hulppersoon: een derde (niet zijnde Ontwikkelwerf of een daaraan gelieerde entiteit) aan wie Ontwikkelwerf een of meer diensten heeft uitbesteed;
7. Opdracht: de Opdrachtbevestiging en de daarop toepasselijke Algemene
Voorwaarden;
8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie
Ontwikkelwerf als opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht aangaat;
9. Ontwikkelwerf: Ontwikkelwerf die een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een Opdracht;
10. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen
opdrachtgever en Ontwikkelwerf en eventuele andere bijlagen daarbij, maar
met uitzondering van de Algemene Voorwaarden;
11. Output: de in de Opdrachtbevestiging genoemde prestaties en werkproducten die door Ontwikkelwerf uit hoofde van de Opdracht aan Opdrachtgever geleverd (moeten) worden, hieronder begrepen: rapportages, presentaties, programma’s, methoden, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden;
12. Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan
ook verband houden met of voortvloeien uit de Opdracht of de Diensten;
13. Vertrouwelijke informatie: alle informatie, handelsgeheimen of overige
eigendomsrechtelijk beschermde informatie die als vertrouwelijk is
aangemerkt dan wel naar haar aard vertrouwelijk is.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen Opdrachtgever en Ontwikkelwerf, respectievelijk hun
rechtsopvolger(s), behoudens voor zover de toepasselijkheid van deze
voorwaarden ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een schriftelijke
overeenkomst is uitgesloten of beperkt en behoudens wijzigingen in deze
voorwaarden, die door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn
bevestigd.
2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze gelden alleen wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door Ontwikkelwerf zijn aanvaard.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden
vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende
bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever en
Ontwikkelwerf ondertekende Opdrachtbevestiging door Ontwikkelwerf is
ontvangen en heeft – voor zover van toepassing – terugwerkende kracht tot
het moment waarop Ontwikkelwerf de werkzaamheden heeft aangevangen.
5. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot
stand is gekomen.
6. De Opdracht geldt uitsluitend tussen Opdrachtgever en Ontwikkelwerf met terzijdestelling van het bepaalde in de artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Ontwikkelwerf kan bij de uitvoering van de Opdracht met toestemming van Opdrachtgever Hulppersonen betrekken.
7. Opdrachtgever kan uitsluitend Ontwikkelwerf aanspreken uit hoofde van de Opdracht. Ontwikkelwerf blijft jegens Ontwikkelwerf verantwoordelijk voor alle Diensten uit hoofde van de Opdracht, met inbegrip van Diensten die door aan Ontwikkelwerf gelieerde/verbonden (rechts-)personen of door een Hulppersoon zijn verricht. Voor zover zulks ingevolge het toepasselijke recht is toegestaan, zal slechts Ontwikkelwerf aansprakelijk zijn jegens
Opdrachtgever en zal Opdrachtgever op geen enkele wijze een Claim
instellen jegens voornoemde personen. Behoudens aan Ontwikkelwerf
gelieerde/verbonden (rechts-)personen kunnen personen die geen partij zijn
bij de Opdracht geen nakoming vorderen van het bepaalde in de Opdracht.
De Opdracht kan zonder toestemming van derden worden gewijzigd.
Artikel 3 Offertes
1. Offertes van Ontwikkelwerf zijn gebaseerd op de informatie die door
opdrachtgever is gegeven.
2. Offertes van Ontwikkelwerf zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn schriftelijk te worden aanvaard, tenzij anders is aangegeven.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Ontwikkelwerf er niet aan gebonden. De Opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ontwikkelwerf anders aangeeft.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen dat de (aard en
omvang van de) Diensten in overeenstemming zijn met diens behoefte.
2. Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan de uitvoering van de
Diensten door Ontwikkelwerf. Deze medewerking houdt onder meer in dat
Opdrachtgever tijdig Ontwikkelwerf alle documenten, informatie en contacten verstrekt, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Ontwikkelwerf mag zonder nader onderzoek of nadere controle ervan uitgaan dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en rechtmatig zijn verwerkt en verkregen en dat Ontwikkelwerf daarvan gebruik mag maken.
Artikel 5 Verplichtingen Ontwikkelwerf
1. Ontwikkelwerf neemt krachtens een Opdracht uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich. Ontwikkelwerf zal de Diensten uitvoeren met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam professionele dienstverlener.
2. Ontwikkelwerf zal zich in redelijkheid inspannen om de Diensten volgens de in de Opdrachtbevestiging, dan wel in andere door Ontwikkelwerf schriftelijk geaccordeerde stukken vermelde planning te verrichten.
Artikel 6 Honorarium en betaling van facturen
1. Ontwikkelwerf heeft recht op de vergoeding conform de Opdrachtbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is deze vergoeding niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden van Ontwikkelwerf.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen
overheadkosten, reis- en verblijfskosten en overige door Ontwikkelwerf in
verband met de Opdracht gemaakt kosten afzonderlijk aan opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
3. Bedragen zijn exclusief BTW.
4. Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de werkzaamheden geheel zijn afgerond, is
Ontwikkelwerf gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of
bedrijf mogen in voorkomende gevallen de Opdracht – zonder terugwerkende kracht – ontbinden.
5. De facturen van Ontwikkelwerf zijn na verzending aan opdrachtgever direct opeisbaar. Indien zij binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum geen betaling heeft ontvangen, mag Ontwikkelwerf de wettelijke rente in rekening brengen. Onverminderd haar overige rechten is Ontwikkelwerf gerechtigd de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, indien zij niet binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen. Opdrachtgever zal over of in verband met de facturering van de diensten geheven belastingen betalen, zoals omzetbelasting.
6. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum over de hoogte van het factuur klaagt, wordt de factuur geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
7. Iedere begroting voor diensten is gebaseerd op een inschatting van
Ontwikkelwerf omtrent de omvang van de te verrichten werkzaamheden,
waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten in de
opdrachtbevestiging. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is
overeengekomen, zal een begroting worden aangepast, bijvoorbeeld
wanneer de diensten meer tijd of complexer zijn dan verwacht.
8. Ontwikkelwerf is gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze
(aanvullende) zekerheid stelt in een door Ontwikkelwerf te bepalen vorm.
Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is
Ontwikkelwerf gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de uitvoering
van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever
aan Ontwikkelwerf uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
Artikel 7 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer de opdracht door of in overleg met opdrachtgever tussentijds wordt gewijzigd, brengt Ontwikkelwerf de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Ontwikkelwerf dit als een aanvullende opdracht in rekening. Ook de extra kosten voor wijziging van de opdracht kunnen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. In afwijking van lid 1, brengt Ontwikkelwerf geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Ontwikkelwerf kunnen worden toegerekend.
Artikel 8 Duur en beëindiging
1. De Opdracht eindigt zodra de Diensten zijn verricht, behoudens eerdere
beëindiging conform de Opdracht.
2. Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is bepaald, waaronder mede
begrepen de uitdrukkelijke overeenstemming over een bepaalde duur of over
de duur van een project, kan de opdracht te allen tijden door ieder der
partijen en ongeacht de aanwezigheid van een tekortkoming worden
beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere
partij. Indien een partij uit de opdracht voortvloeiende verbintenissen niet of
niet geheel nakomt, kan de beëindiging als bedoeld in de vorige volzin,
worden voorkomen door haar verplichtingen alsnog na te komen binnen een
redelijke termijn, indien dit redelijkerwijze van de wederpartij kan worden
gevergd. Voorts kan de Opdracht onmiddellijk schriftelijk door ieder der
partijen worden beëindigd indien de andere partij (i) surseance van betaling
of faillissement heeft aangevraagd, (ii) failliet is verklaard, (iii) in verzuim
raakt, dan wel (iv) het vrije beheer over een aanmerkelijk gedeelte van haar
vermogen verliest.
Algemene Voorwaarden Ontwikkelwerf
3. Beëindiging van de Opdracht heeft geen terugwerkende kracht. In geval van beëindiging van de opdracht is Opdrachtgever aan Ontwikkelwerf een
vergoeding verschuldigd conform de opdrachtbevestiging voor de tot en met
de beëindiging staten verrichte diensten en gemaakte kosten. Dit laat
onverlet het eventuele recht van opdrachtgever op schadevergoeding ingeval
van een toerekenbare tekortkoming van Ontwikkelwerf. Bedragen die door
Ontwikkelwerf in rekening zijn gebracht in verband met reeds voor de
beëindiging verrichte Diensten, zijn op het moment van beëindiging
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten
1. Behoudens het hierna bepaalde of voor zover een afzonderlijke
overeenkomst van toepassing is, zal Output in materiële vorm – onder
opschortende voorwaarden van ontvangst van volledige betaling van de
facturen Ontwikkelwerf – eigendom worden van Opdrachtgever en met
inachtneming van de overige bepalingen in de Opdracht door
Opdrachtgever gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor de Output is
geleverd.
2. Voor zover ontwikkelwerf haar eigendom aanwendt in verband met de
uitvoering van de diensten ingevolge de opdracht, blijft deze het eigendom
van ontwikkelwerf en verkrijgt opdrachtgever geen enkel recht daarop, tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Programma’s, modellen,
methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door
opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom
van Ontwikkelwerf. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking
hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van Ontwikkelwerf.
Artikel 10 Persoonsgegevens
1. Ontwikkelwerf hecht veel waarde aan de bescherming van
persoonsgegevens en hanteert daartoe een privacy statement. Dit privacy
statement is na te lezen op www.ontwikkelwerf.nl. Ontwikkelwerf wil
daarmee heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met
persoonsgegevens. Ontwikkelwerf doet er alles aan om de privacy van
personen te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Ontwikkelwerf houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
2. Voor zover Opdrachtgever gerechtigd is om persoonsgegevens van
deelnemers over te dragen, stemt Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in dat
Ontwikkelwerf deze persoonsgegevens van deelnemers opneemt in de
persoonsregistratie van Ontwikkelwerf voor doeleinden van het
projectmanagement en de projectadministratie ten behoeve van haar
diensten. Deze persoonsregistratie bevat onder meer identificatiegegevens
en is slechts toegankelijk voor Ontwikkelwerf. Deze gegevens worden door
Ontwikkelwerf niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer
Ontwikkelwerf hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak
verplicht is.
3. In het geval dat Ontwikkelwerf van Opdrachtgever persoonsgegevens van
deelnemers ontvangt, vrijwaart Opdrachtgever Ontwikkelwerf van alle claims van deze deelnemers/personen wegens het onrechtmatig verstrekken van deze gegevens aan Ontwikkelwerf.
4. Ontwikkelwerf vrijwaart Opdrachtgever voor claims van
deelnemers/personen in het geval dat Ontwikkelwerf in rechte wordt
aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van
Ontwikkelwerf.
Artikel 11 Beperking van aansprakelijkheid
1. Ontwikkelwerf, Hulppersonen en/of aan Ontwikkelwerf gelieerde/verbonden (rechts-) personen zijn alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg is van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Ontwikkelwerf, Hulppersonen en aan Ontwikkelwerf gelieerde/verbonden
(rechts-) personen zijn jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor
directe schade, uitdrukkelijk niet voor gevolgschade, en aansprakelijkheid is
beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van Ontwikkelwerf in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur van
Ontwikkelwerf niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van
Ontwikkelwerf beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Bij een opdracht
met een langere looptijd van zes maanden, is de aansprakelijkheid verder
beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.
3. Ontwikkelwerf, Hulppersonen en aan Ontwikkelwerf gelieerde/verbonden
(rechts-) personen zijn nimmer aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade
veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte
schade en gevolgschade.
4. Met betrekking tot de testen/metingen/adviezen/coaching (hierna: advies) omtrent fysieke vitaliteit, stress, e.d. wijzen erop dat Ontwikkelwerf geen medische organisatie is maar haar uiterste best doet om de adviezen zo
volledig en nauwkeurig mogelijk te geven. Ontwikkelwerf staat echter niet in
voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de adviezen.
Het advies is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en de inhoud
is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Het
gebruik van een advies van Ontwikkelwerf en eventuele beslissingen die je
op basis van deze informatie neemt, is voor je eigen verantwoordelijkheid.
Artikel 12 Overmacht
1. Geen der partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen, indien dit direct of indirect het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die buiten hun redelijke invloed sfeer zijn
gelegen.
2. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht
uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan
mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Is Ontwikkelwerf op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn
verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag dit
deel worden gedeclareerd. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof
het om een losstaande opdracht ging.
Artikel 13 Vervaltermijn
Onverminderd de verplichting van opdrachtgever om tijdig te reclameren over tekortkomingen in de nakoming van de opdracht door ontwikkelwerf, vervallen Claims van opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht of de Diensten een jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.
Artikel 14 Opleidingen
1. Ontwikkelwerf zal een opdracht tot het verzorgen van een cursus, instructie of coaching van medewerkers van Opdrachtgever uitvoeren met inachtneming van een redelijke zorgplicht afhankelijk van de tijdige aanlevering van volledige en juiste gegevens omtrent de kwalificaties, opleiding en ervaring van de cursisten door Opdrachtgever.
2. Mededelingen van ontwikkelwerf in verband met een scholings- of
cursusprogramma worden geacht uitsluitend te zijn bestemd voor
onderwijsdoeleinden en mogen niet worden opgevat als professioneel advies
over hoe cursisten zich in specifieke omstandigheden zouden moeten
gedragen.
3. Om redenen van efficiency is Ontwikkelwerf gerechtigd een
studieprogramma, cursus of scholingsbijeenkomst uit te stellen, te
verplaatsen of samen te voegen met een of meer andere studieprogramma’s,
cursussen of scholing bijeenkomsten.
Artikel 15 Locatieverhuur
1. Ontwikkelwerf is als zijnde verhuurder gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de huurder als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De huurder heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van Ontwikkelwerf betrekking heeft te beëindigen,
onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De
huurder heeft, indien Ontwikkelwerf zich uitgaven bespaart door op de voet
van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens
de overeenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die
besparing. Voor het overige zal Ontwikkelwerf nimmer tot enige
schadevergoeding gehouden zijn.
2. Ontwikkelwerf zal de bij haar gebruikelijke horecadiensten aan de
zaalhuurder verlenen. Huurder is niet gerechtigd zelf te (laten) cateren of
anderszins voedsel te verschaffen.
3. Ontwikkelwerf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de huurder zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van de
Ontwikkelwerf. Ontwikkelwerf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk en de activiteiten van de huurder. De huurder dient de zaal op eerste verzoek van Ontwikkelwerf te verlaten.
4. Ontwikkelwerf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Ontwikkelwerf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het Ontwikkelwerf tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
5. Ontwikkelwerf is niet aansprakelijk voor ongevallen in en om het gebouw,
alsmede voor schade en/of diefstal aan/van materialen van de
huurder/gebruikers. Het betreden van het gebouw en het erf van
Ontwikkelwerf is op eigen risico.
6. De huurder is aansprakelijk voor schade aan materialen van Ontwikkelwerf, veroorzaakt gedurende de tijd dat de huurder de ruimte huurt van Ontwikkelwerf. Eventuele kosten worden verhaald op huurder.
Artikel 16 Overdracht
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de
wederpartij mag geen der partijen de rechten of plichten voortvloeiend uit een opdracht geheel of gedeeltelijk overdragen, met dien verstande dat Ontwikkelwerf haar rechten of verplichtingen ingevolge de Opdracht wel mag overdragen aan haar rechtsopvolgers of een aan haar gelieerde entiteit. Partijen zullen direct, noch indirect Claims uit hoofde van de Opdracht overdragen aan derden.
Artikel 17 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart alle aan Ontwikkelwerf gelieerde/verbonden (rechts-) personen die zijn betrokken bij de Opdracht en stelt hen schadeloos voor alle door hen geleden schade in verband met Claims van derden in verband met de opdracht, behoudens voor zover bij onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat de Schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende personen.
Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. Moet Ontwikkelwerf volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te
ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.
Algemene Voorwaarden Ontwikkelwerf
Artikel 19 Overig
Gedurende de opdracht en tot één jaar na afronding van de opdracht, mag
opdrachtgever professionals die namens of vanuit Ontwikkelwerf bij de uitvoering betrokken zijn geweest, geen betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aanbieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00 zegge: honderdduizend euro.
Artikel 20 Toepasselijk recht / Geschillenregeling
1. Op elke opdracht tussen Ontwikkelwerf en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet anders voorschrijft.

Sneek, mei 2018

Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.